Jak dobrać moc wkładu kominkowego

Moc wkładu kominkowego powinna być dostosowana do budynku, jego wielkości oraz także do materiałów z jakich zostało wykonanie ocieplenie. W celu dobrego wybrania mocy wkładu powinniśmy oszacować zapotrzebowanie na ciepło.

Zapotrzebowanie na ciepło i zarazem moc wkładu kominkowego można dobrać na dwa podstawowe sposoby, jeden dokładniejszy, drugi prostszy ale mniej dokładny.

- mniej dokładny sposób, w którym przyjmujemy uśrednione wartości:
  • dom słabo izolowany lub bez izolacji potrzebuje 80 W/m3, czyli na każde 25 m3 potrzebujemy 2 kW mocy wkładu kominkowego
  • dom średnio izolowany lub przy użyciu starszych technologii potrzebuje 40 W/m3, czyli na każde 25 m3 potrzebujemy 1 kW mocy wkładu kominkowego
  • dom dobrze izolowany potrzebuje 30 W/m3, czyli na każde 25 m3 potrzebujemy 0,75 kW mocy wkładu kominkowego
- drugi sposób bardziej dokładny, na podstawie wzoru do obliczania zapotrzebowania na moc grzewczą
 E=V x G x (Tw – Tz) [W]
 E – strata mocy cieplnej
V – kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]
G – średni współczynnik przenikania ciepła [W/°C/m3]:
     0,75 dla dobrze izolowanych budynków
     0,90 dla średnio izolowanych
     1,2 dla budynków o słabej izolacji
Tw – temperatura wewnętrzna [°C]
Tz – temperatura zewnętrzna [°C]
Tw – Tz określa zakładaną różnicę temperatur wewnątrz i na zewnątrz domu/pomieszczeń. Średnio można przyjąć 40 °C
Przykład obliczania:
Potrzebujemy oszacować zapotrzebowanie na moc dla dobrze izolowanego domu o kubaturze 250 m3.
Zatem korzystając z powyższego wzoru i podstawiając dane otrzymujemy równanie:
 E=250 x 0,75 x 40
E = 7500 W = 7,5 kW
Czyli dobrze izolowany dom o kubaturze 250m3 ma zapotrzebowanie na moc na poziomie ok. 7,5 kW.